bilgi talep formu

Bentem Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Kişisel Veri Koruma Açıklaması

Sigortacılık güven işidir. Sizlerin güveni ile bugünlere gelmiş olan Bentem'e sizler tarafından verilmiş olan ticari ve kişisel verileriniz güvenle korunmaktadır. Gerek internet üzerinden gerekse diğer kanallarla bizlere iletmiş olduğunuz veriler, şirketimizde sadece işleme amacı ile sınırlı olarak kullanılmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verilerle ilgili olarak şirketimiz çalışanları sürekli aydınlatılmaktadır. Şirketimizin en hassas olduğu konulardan biri kişisel verilerinizin korunmasıdır. Bentem sadece kendi bünyesinde değil diğer bütün iş ortakları ile de kişisel verilerin korunması kapsamında gerekli sözleşmeleri ve seçimlerini yapmaktadır.


I. Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz
Bentem olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi
ilke edindik.

II. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVK) 10'uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı 'Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'dür. KVK hükümlerine göre Bentem, 'veri sorumlusu'dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, 'veri sahiplerini', veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK'nın 11'inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bentem olarak bütün ziyaretçilerimize aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVK'nın 10'uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

III. Veri Sorumlusunun Kimliği:
Veri sorumlusu, web sayfasınız ziyaret ettiğiniz ya da diğer kanallarla irtibat kurduğunuz Bentem Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş..'dir.

IV. Veri İşleyen
KVK.m.3'e göre, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

V. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, Bentem'de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

Açık rızaya ihtiyaç olmayan haller şunlardır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Zaruret-fiili imkansızlık-hayati tehlike,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz KVK'daki ilkeler doğrultusunda;

 • Bentem tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;
 • Bentem tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;
 • Veri güvenliğinin sağlanması,
 • Sizlere daha iyi hizmet sunulması için sigorta tekliflerinin oluşturulması sırasında sigorta ve reasürans şirketleri ile paylaşılmaktadır.

VI. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Şirketimizde KVK'ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde işlenir. Sizlere daha iyi teklifler sunulabilmesi için verileriniz sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile paylaşılmaktdır.

Açıklamamızın başında belirtildiği üzere çok sınırlı sayıda elde edilen kişisel veriler, Bentem Sigorta'nın çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir. Bu kapsamda sigorta ettirenlerden alınan kişisel veriler, teklifin oluşturulabilmesi için sigorta şirketleri ile ve reasürans aracıları ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşım, Sigortacılık Kanunu ve Brokerler Yönetmeliği gereğince yapılmaktadır.

VI. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Bentem tarafından farklı kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VII. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVK.m.11'e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Bentem tarafından hazırlanmıştır.

Bentem tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  hakkına sahipsiniz.

VIII. Verilerinizi Kullanma Alanlarımız
Sınırlı şekilde elde edilen kişisel veriler, sadece Bentem'in iştigal konusu faaliyetleri icra etmek için kullanılmaktadır. Bu faaliyetler sigorta işlemleri ve sigorta danışmanlığı kapsamında kalmaktadır.

IX. Nasıl Koruyoruz?
Bentem tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

X. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan Bentem Veri İşleyenine başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formunu buradan temin edebilirsiniz!

Tel : (212) 272 01 21 - (212) 272 01 51 Kişisel Verilerin Korunması Copyright © 2024 | Bentem Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.